مسئولیت اجتماعی

فعالیت‌های تأمین سرمایه امین در حوزه «مسئولیت اجتماعی» را می‌توان در دو دسته زیر طبقه‌بندی کرد:

انتشار کتاب‌های تخصصی و حمایت از رویدادهای تخصصی مرتبط
کمک‌های انسان‌د‌وستانه