سرمایه‌گذاری جسورانه/خصوصی

سرمایه‌گذاری جسورانه/خصوصی

خدمات امین

از حلقه‌های مفقوده مهم در زنجیره تأمین مالی کارآفرینی در ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه هستند که با توسعه آن می‌توان ضمن ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، رشد علم و فناوری را تسریع کرد. صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه با هدف سرمایه‌گذاری فعال و هوشمند در شرکت‌های کارآفرین فناوری‌محور، منابع مالی را از سرمایه‌گذاران واجدشرایط جمع‌آوری می‌کند و به‌واسطه داشتن تخصص مدیریتی، تجربه عملیاتی و شبکه ارتباطات سازمانی قوی، به ارائه راهکارهای مدیریتی، بازاریابی و حقوقی به شرکت‌های نوپای فناوری‌محور می‌پردازد. صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی، منابع مالی را از سرمایه‌گذاران دارای افق سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت جمع‌آوری می‌کند و در سهام شرکت‌های خصوصی یا سایر ابزارهای مرتبط با سهام این شرکت‌ها که در بازار بورس پذیرفته نشده‌اند، سرمایه‌گذاری می‌کند. در واقع کارکرد اصلی این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری در سهام غیرعمومی شرکت‌ها یا سهام شرکت‌های لغوپذیرش‌شده از بورس و نیز نگهداری درازمدت این سرمایه‌گذاری‌ها با هدف ارزش‌افزایی از محل اصلاح ساختار و ارزش‌آفرینی آنهاست. تأمین سرمایه امین در حال تأسیس نخستین صندوق سرمایه‌‎گذاری جسورانه/خصوصی با همکاری بازیگران اصلی در حوزه سلامت است.