ساختار مدیریتی امین


معاونین و مدیران امین

ولی اله ولی نیا

معاون مالی و توسعه سازمانی

-

معاون عملیات بازار

قاسم آلودری

معاون تامین مالی

مجید جعفری جهانگیر

مدیر مالی

سعید شهریاری

مدیر برنامه ریزی و توسعه سازمانی
دبیر کمیته ریسک

فریبا پویان‌فر

سرپرست دارایی و سرمایه گذاری

احمد امی

مدیر حقوقی و تطبیق

فرشته قاسمی

مدیر ارزشگذاری

تهمینه مقیمی

مدیر تامین مالی

----

مدیر خدمات مالی