ساختار مدیریتی امین


معاونین و مدیران امین

ولی اله ولی نیا

معاون مالی و توسعه سازمانی

قاسم آلودری

معاون تامین مالی

احمد امی

مدیر حقوقی و تطبیق

سعید شهریاری

مدیر برنامه ریزی و توسعه سازمانی
دبیر کمیته ریسک

مجید جعفری جهانگیر

مدیر مالی

جواد طوفانی

مدیر عملیات بازار

تهمینه مقیمی

مدیر تامین مالی

فریبا پویان‌فر

مدیر دارایی و سرمایه گذاری