ساختار حاکمیت شرکتی

در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران، پيشگيري از وقوع تخلفات و نيز ساماندهي و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهاي 8 ،11 و 18 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران (مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي) و در راستاي اصلاح نهادي حاكميت شركتي طبق بند (ح) ماده 4 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اين دستورالعمل در تاريخ 27/04/1397 در 6 فصل، 44 ماده و 24 تبصره به تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد. هدف از اصول حاكميت شركتي، كمك به خط مشي گذاران در ارزيابي و بهبود چارچوب قانوني، مقرراتي و نهادي براي حاكميت شركتي با هدف حمايت از اثربخشي، كارايي، رشد پايدار و ثبات مالي شركت است.


ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت تامین سرمایه امین(سهامی عام)

در راستای رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوکار های ذیل در شرکت تامین سرمایه امین ،پیش بینی گردیده و در حال اجرا می باشد :

 • تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت
 • اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام،تملک و ثبت مالکیت سهام و ...
 • رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و قانون تجارت در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.
 • استقرار سازوکار های کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف ، تقلب و سو استفاده ، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها.
 • تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
 • بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی
 • رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز ممنوعیت مقرر نمودن اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره ، وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.
 • رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض هیات مدیره
 • رعایت حداقل سهام وثیقه مورد نیاز درخصوص مدیران
 • تشکیل کمیته حسابرسی در سنوات قبل تحت نظر هیات مدیره
 • نظارت بر عملکرد کمیته حسابرسی توسط هیات مدیره
 • استقرار فرآیندهای لازم در خصوص ارزیابی هر ساله اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره
 • كسب اطمينان از استقرار سازوكارهاي مناسب براي مديريت ريسك از طریق تشکیل کمیته ریسک
 • نظارت بر عملکرد کمیته ریسک توسط هیات مدیره
 • رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رییس هیات مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.
 • مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعلام آمادگی درخصوص برگزاری مجامع بصورت الکترونیکی
 • تهیه و تصویب منشور هیات مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رییس هیات مدیره ، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره ، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن و...
 • تشکیل دبیرخانه هیات مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره ، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را برعهده داشته باشد.
 • تهیه و تصویب منشور دبیرخانه هیات مدیره
 • تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل یک بار در ماه
 • تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره های 6 ماهه
 • رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای
 • انتشار کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورتهای مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترلهای داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و... در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت
 • تعیین زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترلی ، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.
 • حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رییس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویب صورتهای مالی در دستور جلسه باشد.
 • اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجامع
 • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام
 • ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجامع عمومی
 • افشا اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات كامل، تحصیلات، تجارب و مدارك حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، كمیته های تخصصی هیات مدیره و اعضای آنها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالكیت سهام آنان در شركت و رویه های حاكمیت شركتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی شركت و در گزارش تفسیری مدیریت.