ساختار مدیریتی امین


معاونین و مدیران امین

ولی اله ولی نیا

معاون مالی و توسعه سازمانی

اسماعیل بینایی

معاون عملیات بازار

قاسم آلودری

سرپرست معاونت تامین مالی

مجید جعفری جهانگیر

مدیر مالی

علیرضا نادر پور

مدیر خدمات مالی

سید علی تقوی

مدیر دارایی و سرمایه گذاری

سعید شهریاری

مدیر برنامه ریزی و توسعه سازمانی
دبیر کمیته ریسک

تهمینه مقیمی

سرپرست مدیریت تامین مالی

فرشته قاسمی

مدیر ارزشگذاری